54.62 Datenstrukturen

Hier: Datendarstellung; Datenspeicherung; Datenverschlüsselung; Speicherorganisation
Siehe: Datenspeicher → 54.22 (Datenspeicher)

1993 (1)
  • Istok Kespret (1993) LHARC & Co. : das ultimative Packer-Buch. Data-Becker. Düsseldorf., ISBN: 9783890116433, GBV: 54.62-11/00084 bibtex

BibTeX Daten: gbv5462.bibKatalog: